"Tala är silver, sjunga är guld"
-Anonym körsångare
 
 
 
Ring och meddela någon i Din körstämma om Du får förhinder. Meddela även om Du har för avsikt att vara borta en längre tid. I möjligaste mån, delta under körens träningstillfällen.
Om Du inte varit på en träning, ta reda på vad som gåtts igenom. Tag kontakt med någon i Din kör-stämma. Ny repertoar? Program inför kommande konserter?
Tag för vana att sjunga igenom Din stämma hemma. Lyssna på träningsband/cd:n. Kom förberedd. Träning ger färdighet!
Koncentration och arbetsro under körträningarna. Lyssna på Håkans instruktioner. Plocka snabbt fram noter. Inte alltför mycket "privat" mellansnack.
Vårda Dina noter. Var och en är ersättningsskyldig för förkomna originalnoter. Lämna tillbaka noterna till notansvarig om du slutar i kören.

Mars 2005
Omkvädets styrelse

S T A D G A R F Ö R S Å N G K Ö R E N O M K V Ä D E T Följande reviderade stadgar är av samtliga medlemmar enhälligt antagna vid årsmötet den 20 mars 2006.

- 1. Syfte Sångkören OMKVÄDET, med säte i Linköpings kommun, är en blandad kör vars syfte är att ge intresserade sångamatörer tillfälle till övning och offentliga framföranden av god körsång i kamratlig samvaro. Kören drivs som en politiskt och religiöst obunden ideell förening i enlighet med dessa stadgar.

- 2. Medlemmar Medlem i kören är en person som erlagt medlemsavgift samt körens dirigent. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Erlagd medlemsavgift berättigar till deltagande i körens övningar och framföranden samt nytt-janderätt till körens noter. Närmare villkor får deltagande i körens offentliga framföranden kan beslutas av styrelsen eller av dirigenten.

- 3. Årsmöte Årsmötet är körens högsta beslutande organ och skall hållas under det första kvartalet efter avslutat räkenskapsår.

Varje deltagare vid årsmötet som betalat medlemsavgift för aktuellt räkenskapsår har en röst. Enkel majoritet tillämpas vid röstning.
Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp: Val av mötesordförande, mötessekreterare och en justerare tillika rösträknare för mötet
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande samt upprättande av närvarolista
Beslut om närvaro-, röst och yttranderätt
Föredragningslistans uppläsande och godkännande
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Fastställande av medlemsavgift
Val av styrelse (räknat från årsmötet och t o m aktuellt följande årsmöte);
Ordförande för en tid av tre år
Sekreterare för en tid av tre år (vid 2006 års styrelseval utses sekreteraren för en tid av två år)
Kassör för en tid av tre år (vid 2006 års styrelseval utses kassören för en tid av ett år) En övrig ledamot för en tid av ett år
Val av en notfiskal för en tid av ett år (räknat från årsmötet t o m följande årsmöte)
Val av en revisor för en tid av ett är (räknat från årsmötet t o m följande årsmöte)
Val av valberedning - två personer (räknat från tiden från årsmötet t o m följande årsmöte)
Behandling av inkomna motioner
Övriga frågor

- 4. Stormöte
Stormöte är körens högsta beslutande organ mellan årsmöten. Stormöte skall hållas när så anses nödvändigt. Kallelse skall utgå senast en vecka före Stormötet. Varje deltagare vid Stormötet som erlagt medlemsavgift för aktuellt räkenskapsår har en röst. Enkel majoritet tillämpas vid röstning. Stormöte skall hållas om minst en tredjedel av medlemmarna eller en ledamot i styrelsen så begär. Vid Stormöte får inga andra frågor behandlas än sådana som upptagits i kallelsen. Mellan ett Stormöte och ett årsmöte måste det gå två veckor.

- 5. Styrelse
Styrelsen är körens verkställande organ med ansvar för löpande ärenden och föreningens ekonomi. Styrelsen är ansvarig inför årsmötet. Ordförande fungerar som sammankallande i styrelsen och inför årsmötet. Styrelsen består av: ordförande, sekreterare, kassör, en övrig ledamot samt körens dirigent. Styrelsen väljer inom sig vem av ledamöterna som för visst fall kan fungera som vice ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden.

- 6. Valberedning
Valberedningen, ska bestå av två personer tillika medlemmar utanför styrelsen. Valberedningen tar fram förslag till val av funktionärer i enlighet med dessa stadgar.

- 7. Dirigent
Ny dirigent föreslås av styrelsen och utses av årsmöte eller Stormöte. Entledigande av dirigent beslutas av årsmöte eller stormöte vid vilket minst 4/5 av samliga medlemmar deltar. Beslut om entledigande fattas genom omröstning med minst 2/3 majoritet av antalet närvarande medlemmar.

- 8. Räkenskapsår
Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

- 9. Protokoll
Protokoll skall föras vid års- och Stormöten samt vid styrelsemöten.

- 10. Firmateckning
Ordförande och kassör har rätt att teckna föreningens firma var för sig.

- 11. Revision
Årsmötet utser en revisor att granska körens verksamhet och räkenskaper. Revisorn skall med hjälp av bokslut, protokoll från årsmöte, Stormöten och styrelsemöten samt eventuellt andra handlingar yttra sig om föreningens räkenskaper samt om ansvarsfrihet för styrelsen. Erforderliga redovisningshandlingar skall överlämnas till revisorn senast två veckor före ordinarie årsmöte.

- 12. Stadgeändring
Ändring i gällande stadgar kan ske först sedan 2/3 majoritet av ett årsmöte eller ett Stormöte så beslutat. För beslutsförhet krävs i sådant fall att minst 4/5 av medlemmarna är närvarande.

- 13. Upplösning
Beslut om upplösning av kören fattas med 3/4 majoritet av ett årsmöte eller ett Stormöte. För beslutsförhet krävs i sådant fall att minst 4/5 av medlemmarna är närvarande. Eventuella tillgångar tillfaller då kulturella ändamål som beslutas vid mötestillfället.
Viktig information | http://www.omkvadet.se | webmaster | © Omkvädet 2002-2019 | Design Andreas Hall